دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید جمال الدین   طبیبی

پست الکترونیکی : j-tabibi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت آموزش عالی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیرگروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی (ارشد و دکتری )

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1370/09/01

سید جمال الدین طبیبی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استاد

^